-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه


از نظر منافع وحساسیت های دپلوماتیک،  امکان نداشت که آخرین ماموریت جان کری در «دستکاری» بر توافقات قبلی، بدون مفاهمۀ حاصل آمده بین هند، روسیه، امریکا، ایران و پاکستان صورت پذیرد.  این دستکاری امری ساده نبود و سکوت کشور های ذیدخل درقضیه، حکایه میدارد که آن ها پیشاپیش در جریان بوده اند. البته احساس عمومی این است که توافق مقطعی برسر آخرین مأموریت جان کری، نهایتاً تا ماه سنبله یعنی تاریخ انقضای دور اول مندرج در توافق نامه سیاسی اعتبار خواهد داشت.
در ماه سنبله، تفاهم باید تجدید شود.