-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

در هرات، جاسوسان ای اس آی به نام دانشگاه و پوهنتون، تخم کین می پاشند. این والی چه وظیفه دارد؟ گرد آوری ثروت شما را آخر به کدام چاه رهنمون خواهد شد؟ مجید روزی مشغول چه کاری است؟