-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

این طور فهمیده می شود که طرف های داخلی و منطقه یی حاضر در قضیه افغانستان، تا انقضای موعد دو ساله اول حکومت غنی- عبدالله روی احمد «مسعود» فرزند احمد شاه «مسعود» به عنوان سمبولی از یک طرح مشارکتی جدید فعالیت های شان را تشدید کرده اند.