-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه


به گزارش روزنامه نگار مجرب و مستند نویس- علی اکبراصغرزاده- زرین انچور، رئیس تلویزیون «ملی» یک واحد مافیای قومی را تشکیل داده و مدیریت می کند. مدیریت موصوف روی همان قواعدی استوار است که در کتاب راسیستی «دویمه سقاوی» تشریح شده است. اما این بار ابتکاری هم به خرچ داده و ضمن خریداری موتر های دزدی، از پلیت های رسمی ترافیک نیز برای وسایط دزدی استفاه می کند. زرین «انزور» افتخار کمک به نشر کتاب «دویمه سقاوی» را نیز قبلاً کسب کرده است.