-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

احمدولی مسعود نوشته است: نشانه هایی است که یک تیم شبح بورژوازی افغانی در حال ظهور می باشد.
وی همچنین گفته است که «شاید در افغانستان هیچ‌گاهی یک طبقۀ بورژوازی شرافتمند به وجود نیاید، اما احتمال ظهور یک تیم مافیایی افغانی کاملاً مشهود است تا با انحصار هر چه بیشتر قدرت و ثروت سلطۀ خود را قایم نمایند و اما کشور را به یک عقبگرد تاریخی دیگر مواجه سازند».
البته بورژوازی، در مرحله نخست تشریح احوال اجتماعی اروپای پس از نیمه قرن نوزده بود. این سیستم انحصاری فرزند تاریخ اجتماعی- اقتصادی اروپاست. آن چه درانقلاب صنعتی اروپا روی داد، ظهور طبیعی و گام به گام طبقه سرمایه دار و مالک وسایل تولید بود که در نتیجه سیستم انحصار قدرت را با ایجاد زیرساخت های نو و پیشرفته رقم زد. 
درافغانستان، عامل تجاوز خارجی، یک قشر اشرافی جهادی- قومی ایجاد کرده که سخت غیرطبیعی و فاقد تفکرات پیشرفته است. این قشر مافیایی سیستم تولیدی در کشور را دراختیار ندارد. چون چنین سیستم کارگری وجود ندارد. این بورژوازی نوپا معیوب، در واقع همان بورژوازی کمپرادور و دلال است که وظیفه اش صاف کاری مسیر مصرف درکشورخود شان، برای غول های تولیدی خارجی است.
هیچ گاه چیزی به نام بورژواری شرافتمند در افغانستان زاییده نخواهد شد. ما با یک اقلیت جنایتکار مالی مواجه استیم.