-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

فاروق اعظم جانش میخارید وآمد تا به وسیلۀ دکتر غنی «بی آب» شود؛ گو این که درجریان گپ، خودش هم وقتی دید آب برای نوشیدن نیست، پیشاپیش گفته بود که بی آب شدم! این هم نتیجۀ کوری یک آدم برای دیدن واقعیات.
شرارۀ واکنش دکتر غنی یک گروه کف زن را نیز آماج گرفت و نطاق جوان و نادان که گفته بود بیانیۀ فاروق پیر «تاریخی» است، خجل شده بود. چرا یک عده آدمها، از سخنان بی فایده ذوق زده می شوند؟