-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه

شوربختانه، مرگ عین الدین «رستاقی» به میزانی که انگیزش کین توزانه خلق کرده، برای پیرام قل، تاوان دارد. فقط روی تعیین تاریخ تاوان گیری گپ و سخن هایی جریان دارد. گویا مصلحت شده که آراستن نمایش مرگ به شیوۀ مولوی پیرامقل، فعلا امکان ندارد و وقت گیر است...قانونمندی تجربی جنگ افغانستان مصداق همین مسأله است.