-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

اگر چندین حکومت فرعونی وجنگلی، بعد از هفت ثور به ما هدیه داده نمی شد، ما گفتنی هایی بسیار در بارۀ فجایع خفته درکارنامۀ هفت ثوری ها داشتیم. حالا من ( که هفت سال را در زندان هفت ثوری ها گذراندم) به سال های زعامت حزب دموکراتیک خلق افتخار می کنم و برای دفاع ازین گفتارم، چندین کیلو کاغذ را می توانم با ادله، برهان وشواهد، پُرکنم.