-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

احمدولی «مسعود» رئیس بنیاد «احمدشاه مسعود» در شرح نظرات خود در بارۀ کشتار پلان شده در ریاست ده امنیت، نوشته است: تردیدی نیست که وقوع این تراژیدی، نتیجۀ سیاست های غیر ملی سالیان دراز تیم حکومتی آقای کرزی برای حفظ قدرت میباشد که جان هزاران انسان را بدون کوچکترین دستآورد برای مردم و کشور گرفت.
احمد ولی نگفته که این تیم حکومتی متشکل ازکی ها بودند؟ آیا ضلع اصلی وتعیین کننده درین تیم، مارشال فهیم و مقامات جمیعت اسلامی نبودند و حالا هم نیستند؟ تیم کرزی مگر پدیده یی «فرد» بود یا جمع؟ این جماعت، ارزیابی انتقادی را در هیچ دوره یی نیاموخته است به همین سبب، تاریخ همیشه بالای شان تکرار می شود.