-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

امریکا چقدر مفت همه چیز را خرید!

معامله گران پاکستان از سازماندهی «جهاد» تا همیاری با ائتلاف ضد ترورزیرم تا حال، صدها میلیارد دالر از امریکا به جیب زده است؛ اما فهیم و انجنیر عارف...


 گری شرون نویسنده کتاب «نخستین ورود» که منظورش نخستین ورود به افغانستان است؛ ادعا کرده است که تقریباً مقدار 5 میلیون دالر را در مدت 40 روز به "رهبران" و مسوولین ایتلاف شمال وقت پرداخته است. هر چند می دانیم و می دانند که مبلغ فوق قطره ای از بحر بیکران کمک های سیا به نوکران رنگارنگش در افغانستان هم نمی تواند باشد ولی باز هم به مصداق -مشت نمونه خروار- لیست مفصلی را که کی از سیا از این مبلغ چقدر گرفته است، در ذیل تقدیم می گردد:

انجینر عارف، که از طرف گری شرون "رییس دفتر استخبارات ایتلاف شمال"، معرفی شده است، مبلغ 500 هزار دالر در شب 26 سپتمبر 2001 ، باراک، پنجشیر،
قسیم فهیم، یک میلیون دالر، به تاریخ 27 سپتمبر 2001، باراک، پنجشیر،
انجینر عارف، 22 هزار دالر، به تاریخ 1 اکتوبر، 2001، و 10 هزار دالر به تاریخ 2 اکتوبر، باراک، پنجشیر،
انجینر عارف، 250 هزار دالر، به تاریخ 7 اکتوبر، باراک پنجشیر
قسیم فهیم، یک میلیون و 200 هزار دالر، به تاریخ 17 اکتوبر 2001
داکتر عبدالله، 250 هزار دالر، به تاریخ 17 اکتوبر 2001
قومندان عطا (فعلاً والی بلخ)، 250 هزار دالر، (پول به فهیم داده شده است تا به قومندان عطا فرستاده شود.) به تاریخ 17 اکتوبر 2001