-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

همان طناب پوسیده «مذاکره» یا «صلح»  که حکمتیار از چندی به این سو خودش را به دروغ از آن آویزان کرده بود، برای همیشه گسسته شد. گزارشنامه افغانستان اطلاعاتی را دردست دارد که نشان میدهد جلساتی جدی در اردوگاه ضد طالبان در کابل و بیرون از کابل در جریان است. حکمتیار را آورده اند که در تصفیه های پیشرو درشمال، نقش اسلامی وافغانی خویش را انجام دهد.