-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

مردم شوک دیده، به هیجان در آمده اند. یکی می نویسد: «بعضی کاربران فسبوک شعار میدهند یکجا و یک صدا شویم علیه این نظام مفسد. شروع ما اماده هستیم. بگویین راهکار خوده ما همرایتان هستیم.»
لطیف پدرام گفت که «میدان تحریر» بسازید. این اوج سردرگمی است. خمیرۀ خشم وخروش مردم ما هیچ گاه به خودشان وبرای مملکت فایده نرسانده است. 
هیچ کس ماجرای بعد از خیزش و بلوا را حدس زده نمی تواند. پاشنۀ سرکوب پروزن تر از مردم پراکنده است. مردم، غریقِ امواجی اند که قادر متعال است. کار از دادخواهی درخیابان و فریاد کشیدن در مباحث تلویزیونی، و خشم ریزی در شبکه های اجتماعی، گذشته است. مشکل این است که «نخبه ها» حاضر به قربانی نیستند، قربانیان باید مردم باشند.