-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

فارسی وپشتو را خدا زده که اکادمی علوم معیاری اش بسازد.

عبدالااکبر اکبر کنایه گزنده یی دارد بدین شرح:
خبرشدیم که اکادیمی علوم، فارسی و پشتو را معیاری می سازد!
دریک بخش نامه اکادیمی علوم سه تا شش لغزش دستوری به مشاهده می رسد. معیاری سازی را هم مردار کردید.

یک فرمان دوستانه
با تاسف که تقریبا از بیش از یک هزار سال به این سو زبان شیرین فارسی که حالا باید بگویم دری در افغانستان، مورد هجوم واژه ای اشخاصی چون فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا بلخی، رودکی، بیهقی و امثالهم قرار گرفته است.
بنا بر مسوولیت تاریخی که احساس می کنم دوستانه فرمان می دهم تا با مردود شمردن تمام واژه هایی که اشخاص نامبرده استفاده می کردند و نیز با تحریم آثار آنها در غنامندی زبان فارسی دری کشور خودمان افغانستان سعی و تلاش نماید.
تاریخ این فداکاری و زحمات شما را که در راه حفظ زبان فارسی دری انجام می دهید فراموش نخواهد کرد.
با عرض احترام
لغت شناس 
یکی از حامیان زبان فارسی