-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

با این قلعه بندی تا چه وقت میتوان گذران کرد؟ این که راه حل نیست. وقتی به پادگان های کانتینری نگاه می کنی دیگر باورت می شود که پاسخ به آن در روزهای بعد سنگر کنی های خیابانی خواهد بود. آیا مردم علیه خانواده های خویش آتش خواهند گشود؟