-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

بامیان مناسب ترین مسیر برای توتاپ است.

حسیب معترف


بحث ها در مورد توتاپ، باعث شد تا من فشرده یافته های سروی شرکت آلمانی فیشنر را مرور کنم. شرکت فیشنر که ماسترپلان 20 ساله انرژی برق افغانتسان را ترتیب کرده است، مسیر سمنگان - بامیان، مسیر مطمینی برای عبور 500 کیلوات برق از ترکمنستان (توتاپ) می خواند و عبور آن از مسیر سالنگ، می تواند با خطرات زیادی همراه باشد. به این ترتیب، این پروژه زیربنایی باید اساس محکمی داشته باشد. رشد متوازن، یکی از موارد مهم قانون اساسی می باشد که روی آن تاکید شده است. دولت باید پاسخ دهد که به چه دلیل پیشنهاد این شرکت را نادیده گرفته است و نیز باید واضح سازد که مفاد عبور این پروژه از مسیر سالنگ چه است؟