-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

نخستین قیام علنی سیاف برضد امریکا
استاد سیاف به جهر اظهار کرد که "پدر سران حکومتی هم نمی تواند مجاهدین را کنار بزند." پدر حکومت کنونی، امریکا وناتو است. همین پدر، مجاهدین را اختراع کرد و به ثمر رساند. این پدر، هرکاری از دستش پوره است؛ منتهی دوره خدا شرمانده گی ا امریکا فرارسیده و مجاهدین پدران گردن کلفت منطقه یی وتازه یی پیدا کرده اند که نام کتابی شان، روسیه، ایران و هند است. پدران جدید، پدر پیر را به دام انداخته اند. ازین لحاظ، استاد سیاف راست می گوید.
استاد سیاف، پدر دیروزی مجاهدین ( پاکستان) را یک کشور تروریست خطاب کرد. سخن سیاف درین باره، حجت است. چه کسی غیراز سیاف بهتر میداند که پاکستان تروریست پرور است؟