-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

دکتر سپنتا به نام «یک دموکرات پیگیر،رادیکال و طرفدار حقوق بشر و عدالت» بر خود تهمت میزند. به عنوان مشاورارشد شورای امنیت ملی در حکومت کرزی- فهیم، در بارۀ این که هزاران طالب آدمکش از چه رو، آن چنان بی دریغ رها شدند؛ یک کلمه به مردم نمی گوید. خائن بودن مگر شاخ و دُد دارد؟ رئیس شورای امنیت ملی، ازین ماجرا بی خبر بود؟ مگر مفت گویی های روتین در مورد این که من رادیکال هستم و قس علیهذا... را فراموش نمی کند.
من در تمام زنده گیم، مرتجع تر از سپنتا ندیده ام. وی در چاپلوسی از سرآمدان روزگار ماست.