-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

اعدام شش دهشت افگن که بیش از مجازات خویش، به مردم ضربه زده بودند، یک تابلیت مسکن کوتاه مدت، به ائتلاف شمال ( گروه های موسوم به ضد طالبان) از سووی امریکا است. تحرکات اردوگاه شمال علیه «مرکز» در ماه های اخیر بسیار جدی ادامه داشته است. کشتار اعضای امنیتی شمال در ریاست ده، زمینه را برای سرنگونی حکومت از درون حکومت مساعد کرده است. تحرکات رهبران شمال به شمول سیاف، تحت ترصد قرار دارد. کشتن شش نفر، لگام زدن به یک کودتا محاسبه می شود.