-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

اشراف زاده گی بدوی دکترعبدالله

داوود مرادیان، پژوهشگر وناظر برجریانات سیاسی

در استانبول هستم برای شرکت در همایشی پیرامون چالشهای جهانی. در هواپیمای( هواپیمایی ترکیه) که مرا از کابل به استانبول رساند رییس جمهور کرواسی و هیات همراه وی نیز سفر نمودند. همزمان با این پروازٍ یکی از رهبران حکومت نیز با پرواز اختصاصی یا چارتر کابل را به مقصد استانبول ترک نمود. برطبق یک محاسبه اولیه هزینه پرواز هیات کرواسی نزدیک به ۳۰۰۰۰(سی هزار ) دالر آمریکایی شد و هزینه هیات افغان بیش از ۲۰۰ هزار دالر آمریکایی. این مقایسه مشتی از نمونه خروار اشراف زدگی بدوی طبقه سیاسی و حکومتی افغانستان می باشد که حکومت داری را تبدیل به نمایشگاهی از وسایل مفشن و یا سخنرانیهای شعار گونه و اعداد و ارقام خیالی و من در آوردی نموده اند. وقتی رییس جمهور کرواسی را در یک موتر عادی یا اتوبوس میدان هوایی استانبول دیدم و در گوشه دیگر میدان کاروانی از موترهای گران قیمت هیات افغان را - به یاد یکی از سخنان ناب خداوندگار بلخ افتادم که گفت: - ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را.