-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۴, جمعه

فعالان هزاره مرتکب اشتباه شدند.

دولت، با یک بی آبرویی نامنتظر شخصی و سیاسی مقابل شد و  بعد ازین کوتاه نخواهد آمد.


کشاکش و اخلال جریان سخنرانی رسمی دکتر غنی درلندن، برسر پروژه «توتاپ»، جهانی شد مگر پسآمد های آن به نفع مقاومت حق طلبانۀ هزاره ها تمام نخواهد شد. آن چه واقع شد، افتادن در دام یک بازی پیچیده اطلاعاتی و در نتیجه تبعیت از شتابزده گی و تندروی بود. فعالان هزاره، عملیات جهانی سازی اعتراض برای عدالت را خوب مدیریت نکردند. همایش اولی در خیابان های لندن بازتاب درخشان و مدنی داشت؛ مگر آن چه در درون تالار اتفاق افتاد، متأسفانه یک جبهۀ واکنشی جدید علیه هزاره پدید آورده است.
برق وخدمات عمومی حق مسلم مردم افغانستان به ویژه هزاره ها است و درین نیز تردیدی نیست که هرگاه بستر جغرافیایی هزاره نشین، به خدمات برق دسترسی یابد، هزارستان این فرهنگ وظرفیت را دارد که  از نظر ساختار مدنی واجتماعی، به عروس منطقه و نقطه وصل سازنده بین تمام اقوام افغانستان مبدل شود. اگر به جای حادثه لندن، حتی درگیری مسلحانه در داخل صورت میگرفت، نتایج آن به نفع منافع دایمی هزاره ها بهتر قابل تصور می بود.
به درستی معلوم نیست که آیا این حرکت ناگهانی روشنفکران هزاره با رهبران بدنۀ اصلی خود در داخل افغانستان هم آهنگی های نظری و سیاسی دارند و یا خیر.
با این حال، اطلاعات واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی اند که حلقات دولت به شدت خشمگین اند و عزم خود را جزم کرده اند که بر موضع گذشته خویش در مسأله توتاپ تا آخر ماجرا پایبند بمانند. حتی شایعاتی وجود دارد که برخی دسته جات خائن، به بهانۀ بی عزتی دولت و شخص دکترغنی، این موضوع را دهان به دهان می گردانند که باید زمینه برای راه دادن طالب به میدان جنجال ها مطرح شود.
دولت، با یک بی آبرویی نا منتظر شخصی و سیاسی مقابل شده و ساده لوحی است اگر باور شود که  بعد ازین کوتاه خواهد آمد. فعالان هزاره اشتباه کردند. یک تعامل از داخل درحال شکل گیری بود. آن ها با راه اندازی یک گفتمان کوتاه در داخل تالار، می توانستند برمطالبات حقوقی خویش به نحو مثبت استدلال کنند و از تربییون جهانی، از دکترغنی وعدۀ لفظی برای یک تعامل و تعدیل مثبت در پروژه را بگیرند. اکنون حلقه وابسته به دکترغنی، این موضوع را حیثیتی تلقی کرده و سرگرم زمینه سازی برای همسویی و توحید نظرات با دیگر جناح ها است.