-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۷, جمعه

در روزهای اخیر، اخباری از نشست های پشت پرده بین حزب اسلامی و جمیعت اسلامی به برون راه می یابد. هیچ خبری وحشتناک تر ازین وجود ندارد. تیله دادن حزب اسلای شاخه حکمتیار ( با زیرپا کردن تمام شعار های اسلامی وضدامریکایی اش) محصول سازش منطقه یی به خصوص تصمیم پاکستان است.
فرکسیون حکمتیار سرگرم تدارکات نفوذ و راه اندازی جنگ در شمال برضد دشمن قدیمی خویش ( جمیعت) است. ظرف سی و پنج سال اخیر، در نتیجه جنگ بین دسته جات متخاصم جمیعت وحزب، صد ها هزار نفر کشته شده اند.
اخوانی ها، افغانستان را درچند مرحله درهم شکسته و هیچ زیرساخت فرهنگی و اقتصادی باقی نگذاشته اند. اتحاد احتمالی این دو مجموعه، به همان اندازه یی که به «جهاد» جدید رابطه دارد؛ نا ممکن نیز می باشد. همسویی این دو تشکیل، برای افغانستان فوق العاده ویرانگر است.