-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

تحلیل اطلاعاتی گزارش های غیر رسمی نشان میدهد که اگر حکومت وحدت ملی به وعده های خود در مبارزه با طالب عمل نکند، نهاد های مختلف تصمیم گیری در داخل دولت، تجزیه می شوند. تجزیۀ نهاد ها به معنای ایجاد جزایر شورش و بلوا، جنگ وگریز جداگانه و حتی ایجاد زون های جداگانه است. وضعیت به گونه یی است که راه را برای روی صحنه آمدن «شورای حراست» مساعد کرده است.