-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۸, شنبه

زاویه دیگری از چرت نویسی های محمود طرزی

نگاهی از عمر «صدر»


در آخرین نوشته‌های محمود طرزی رگه‌های ناسیونالیزم برترجویانه را به وضوح دیده می‌شود. با مروری به نوشته‌های طرزی می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ یک از مقاله‌های او به اندازه مقاله "زبان افغانی، اجداد زبان هاست" بازتاب دهنده افکار طرزی در مورد اتنوگرافی افغانستان نمی‌باشد. محتوای این نوشته نشان می‌دهد که طرزی به شدت متاثر از نظریات دانشمندان اروپایی درمورد تکامل اجتماعی و تقسیم بندی انسان‌ها به مبنای نژاد می‌باشد. او در این مقاله می نویسد، "حکمای تاریخ طبیعی بسیار تحقیق به عمل آورده نظر به خصایص جسمانی قوم های مختلفه تقسیم اقوام بنی بشر را به پنج سلسله نموده اند: 1) سلسله کافکاسی 2) سلسله مغولی 3) سلسله زنجی 4) سلسله مالایی 5) سلسله امریکی." این تقسیم‌بندی درست همان تقسیم‌بندی فریدریش بلومنباخ در سال 1795 می‌باشد که طرزی از او نام نمی‌برد. 
جالب تر از همه، این ادعا طرزی است که می‌گوید قوم و زبان افغانی منشا نژاد آرین است: "اصل منشا آریان، اطراف جبال هندوکش بود. چون کوه‌های هندوکش، با همه شوکت و عظمت خود شهادت مجسم می‌دهد، که در افغانستان است، هیچ شبهه [در متن شبعهه] برین نمی‌ماند، که اصل منشا و ماوای آرین افغانستان است و اجداد اصلی همه فرقه های آریان، باز هم خود قوم افغان است." فکر نمی‌کنم که هیچ نویسنده‌ی مضحک‌تر از این در مورد تبارشناسی مردم افغانستان نوشته باشد. حتا احمد علی کهزاد که به بسط و گسترش واژه آریانا می پردازد هم چنین ادعای را نمی‌کند.