-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

اعلان حکومت شبه نظامی

اعلامیه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تظاهرات
به تأسیسات نظامی نزدیک نشوید!
از دشنام وتهدید اجتناب کنید!
حمل اسلحه ممنوع!


نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، همیشه به هدف خدمت گذاری به مردم شریف خود و مبارزه قاطع بر ضد تروریزم و سایر دشمنان ما، قربانی های متعدد و بزرگ متحمل شده اند، تا وطن عزیز ما با ثبات و مردم شریف ما در یک فضای امن بسر برند. از جمله وظایف اساسی ما تحکیم قانون و تطبیق قوانین نافذه کشور و محافظت از حقوق مدنی و تامین امنیت اتباع جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

نظر به ماده سی و شش قانون اساسی افغانستان، راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز و مدنی حق مسلم هر شهروند افغانستان می باشد و در قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان چهارچوب حقوقی آن، حدود و موارد ممنوعه به شکل واضح درج گردیده، تا از برهم خوردن نظم عامه و صدمه رساندن به امنیت فزیکی و روانی دیگران جلوگیری به عمل آید.

نظر به ماده هفتم قانون اجتماعات و تظاهرات، اجتماعات و تظاهرات مدنی، در محلات عامه مشخص، در یک خط و سیر مشخص و در یک زمان مشخص آغاز و قبل از غروب آفتاب ختم می گردد.

در روشنایی احکام ماده سی و شش قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات و قانون پولیس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، سعی نهایی نیروهای امنیتی افغانستان این می باشد، تا حق تظاهرات مدنی شهروندان ما حفظ گردد و هیچ حلقه نتواند باعث اخلال این تظاهرات و اخلال امن و نظم عامه گردد.

فهلذا بحیث فرزندان این خاک، نیروهای امنیتی و دفاعی شما مراتب آتی را خدمت هموطنان عزیز خود ارایه می نمایند:

1. مظاهره روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم ثور، از جاده شهید مزاری شروع، از مسیر میرویس میدان، دهمزنگ و جاده میوند به طرف چمن حضوری ادامه یافته و ختم می گردد.

نظر به ماده هشت قانون تظاهرات، تظاهرات در جوار تأسیسات نظامی و محلات ذخیره مواد انفجاری، منفلقه و محترقه کاملآ ممنوع می باشد.

2. تقاضای جدی ما از تمام هموطنان شریف این است تا فقط از مسیر تعیین شده، استفاده نموده و از راه های غیر از آن جلوگیری نمایند.

3. نظر به ماده هشت قانون تظاهرات، تظاهرات قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب دایر شده نمی تواند.

4. نظر به ماده هفت قانون مذکور، اداره کننده گان تظاهرات مکلف به رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، احترام به دین مقدس اسلام و عنعنات مذهبی، ملی، تاریخی و فرهنگی کشور بوده و از دشنام، تهدید و تخویف اشخاص و ارتکاب هر نوع حرکت مغایر آداب، نظم و امن عامه اجتناب نمایند.

5. نظر به ماده نوزده قانون تظاهرات، پولیس می تواند در صورت توصل مظاهره کننده گان به اعمال تشدد وخشونت آمیز، اقدام به اعمال تخریبی، دهشت افگنی و یا کشف سلاح ناریه، ختم تظاهرات را اعلام نماید و اداره کننده گان و رهبران تظاهرات را به نیروی های امنیتی معرفی نماید.

مردم افغانستان دارای فرهنگ کهن جرگه و مشوره ها می باشند. رستگاری و رفاه ما در تفاهم ملی و حل مشکلات از راه های مسالمت آمیز می باشد.

نیروی های امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان، شب و روز در میدان نبرد مصروف مبارزه برای حفظ ارزش های ملی و مدنی در مقابل دشمن می باشند. سعی نهایی ما برای تأمین امنیت مردم خویش و موفقیت مبارزه بر حق خویش بر علیه باطل می باشد.

دشمنان مردم ما در صدد برهم زدن نظم و امن عامه و نظم اجتماعی می باشند. تظاهرات حق همه مردم می باشد، اما از هموطنان شریف خود احترامانه تقاضا می نماییم تا به هیچ کس اجازه ندهند تا دشمن از این فرصت سوء استفاده نموده و باعث اخلال نظم عامه گردد.