-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۰, دوشنبه

امریکا علیه پاکستان دست به تقابل نمیزند.

ملامنصور به خاطر افغانستان کشته نشده است.


عتیق الله امرخیل، اغلب یک کارشناس نرم خوی بوده است؛ اما برش سخنان ایشان درین اواخر به سوی امریکا است. علت آن است که افکار عمومی برضد امریکا شده است. امرخیل معتقد است، آمریکا با پاکستان وارد تقابل نمی شود و فشاری بر این کشور وارد نمی کند و اضافه کرد: پاکستان مهره ای است که انگلیس آن را به خاطر بی ثبات کردن شرق میانه ایجاد کرده است. این موضوعی است که برای همه مشخص است. آمریکا هیچ وقت وارد مقابله با پاکستان آن هم به خاطر افغانستان نمی شود. آمریکا در حال حاضر سالانه چهارصدو پنجاه میلیون دالر کمک می کند. یقین ها بر این است که در تعلیم و تربیت طالبان در پاکستان مشاور آمریکایی هم وجود دارد. افغانستان برای آمریکا فقط پروژه ای است که از آنجا بتواند چین، روسیه و ایران را بی ثبات بسازد.