-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

اطلاعات من در باره انحراف خط برق رسانی از مسیر بامیان این است: فیصله به این شده که تا زمان استرداد جایداد های شخصی هزاره های سنی وحل مسأله کوچی ها با ساکنان بومی، تعلیق این پروژۀ زیرساختی ادامه یابد. درنهایت، قرار برین است که یک لینی فرعی به بامیان کشیده شود که هر زمان بشود آن را قطع کرد.