-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

گارنیزیون که ۱۲ ساعت قبل از شروع اعتراضات خیابانی لست افراد قابل بازداشت را منتشر می کند می توان سهل حدس زد که چه چیزی در عقب قلعه ارگ در جریان است.

ابلاغیه گارنیزیون کابل:
  افرادی که محرک راه پیمایی اند و در صورت آشوب در تظاهرات ، مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت:
ـ احمد بهزاد
ـ لطیف پدرام
ـ ناهید فرید...
ـ عارف رحمانی
ـ عزیز رویش
ـ صادق مدبر
ـ کریم خلیلی
ـ سید حسین انوری
ـ محمد اکبری
ـ جعفری
ـ سید هادی هادی
ـ شفق
ـ رمضان حسین زاده
ـ ذوالفقار امید
ـ داوود ناجی
ـ جواد سلطانی
ـ ذکی دریابی
ـ آصف آشنا