-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

ماین «توتاپ» برای شکستن حصار بلخ عیار شده

درصورت وقوع جنگ، نیروهای «غیرفعال» در پنجشیر و حوزه هفت محوری «شمالی» نمی توانند با عبور از سالنگ ها از درهم شکستن دفاع بلخ جلوگیری کنند.


نزاع برنامه ریزی شده بر سر پروژۀ «توتاپ»، ورژن منطقه یی و جهانی دارد و از نظر منبع شناسی وقایع غیر رسانه یی، قبل از آن که بر پروژه «توتاپ» متمرکز باشد، برگشایش جبهه جنگ بین هزاره و تاجک عیار شده است. این گره در گره اندازی، فاز پیشرفته تری از عملیاتی کردن برنامه محاصرۀ حکومت خود گردان بلخ از استقامت بغلان وفاریاب است. وقوع جنگی بدون هیچ انگیزه یی طبیعی بین هزاره و تاجک، پیش خرید فرصت و صرفه جویی در مصرف زمان درجریان عملیات بی ثبات سازی حوزه بلخ است. درصورت وقوع جنگ، نیروهای رزمی «غیرفعال» در پنجشیر و حوزه هفت محوری «شمالی» نمی توانند با عبور از سالنگ ها از درهم شکستن دفاع بلخ جلوگیری کنند.
قدرت مستقر شده دربلخ، تعیین کننده سرنوشت پالیسی منطقه و جهان، درگسترۀ آسیای میانه است.
هرگاه ( به هردلیل بی معنی یا با معنی) درین سوی سالنگ جنوبی تا کابل، امواج شر و نفاق به گردش درآیند، زمینه برای استیلای مجدد لشکرهای عبوری طالب در «شمال» شتابان تر فراهم می شود.
عطا «نور» پیامک سیاه را پیشاپیش دریافت کرده و سر وقت، در کنار جبهه دفاع از مسیر بامیان، خرگاه عملیاتی بنا کرده است.
درحالی که تاریخ انستالیشن گلبدین حکمتیار برابر با تاریخ رزمایش اعتراضی زنجیره یی «شورای مردمی» ( از کابل تا کلان شهر های محوری) همزمان درنظر گرفته شده، دسته جات فعال و«غیرفعال»  تروریزم طالب در گذرگاه بغلان ها، برای انجام مأموریت تازه از لانه های خویش بیرون زده اند.
چکیدۀ گزارش های«تحلیل شده»، پیام نا متعارفی از احوال جاری دارد. دولت توان استفاده از نیروهای مسلح در برابرگسترش احتمالی خیزش مردمی را ندارد. این مرحله نیز به سلسله آزمایش های عملیاتی قبلی، یک آزمایش است وهرگاه نتایج پیش بینی شده محقق نشود، اوضاع دو باره سیر عادی خود را اختیار خواهد کرد. من فکرمی کنم که امریکایی ها بالطبع، باید از نحوۀ مدیریت اوضاع مشوش باشند. آموزه های امریکا به آن ها فهمانیده است که جنگ «نیابتی» برنده و بازنده ندارد؛ فقط به معاملۀ کوتاه مدت یا دراز مدت حواله می شود.