-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

یادداشت به دکتر غنی

از اصرار بر نصب معصوم استانکزی به هر بهای ممکن، دست بردارید.


احمد ولی «صبور» از ناظران همیشه مطلع از اوضاع نوشته است: از روزی که معصوم استانکزی به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی مقرر شده، دولت اعتمادش را دربین ملت از دست داده وهیچ کس با حکومت از نظر استخباراتی همکاری نمی کند. کسانی که با این اداره قبلآ همکاری نزدیک داشته اند، فعلا در حالت اضطراب وترس به سر میبرند که شاید به جرم همکاری بادولت شان به ضد استخبارات بیرونی، در کدام جنجال بمانند .
احمد ولی یک ناظر آگاه از مسایل پس پرده است. موضوعی که احمد ولی مطرح کرده کاملن دقیق است. تا امروز، تنها امنیت ملی درانظار عموم یک اندازه معتبر باقی مانده؛ اگر این اعتماد هم زایل شود، فجایع زیادی در مملکت روی میدهد. هیچ حرجی نیست که استانکزی حتمی رئیس امنیت باشد. هیچ نظامی، حتی طالبان قادر به فتح امنیت ملی نشده اند. استانکزی نیز در شمار همان کسانی خواهد بود که پس در باقی می مانند.
اگر جسارت بی طرفانه از خود نشان دهید، لطفن انجنیر نبیل را دو باره به امنیت ملی بیاورید؛ ورنه، روزهای بدی پیش می آید. به یاد داشته باشید، شبکه های مختلفی که از همکاری با امنیت ملی ترس خورده اند، اگر دیر شود، اطلاعات خویش را به آدرس های دیگری میفروشند یا یک نهاد امنیت ملی خارج از تشکیل، تأسیس می شود.