-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

وزیر انرژی غلط می کند که می گوید تصمیم دولت ضد ملی در اجرای پروژۀ استوار بر تبعیض و سکتاریزم غیر قابل تغییر است. افغانستان دیگر جایی نیست که هر انحراف وخیانتی تا ابد پایدار بماند و سر از تن جانیان قسی برداشته نشود. در افغانستان همه چیز قابل تغییر است. هیچ چیزی نا  ممکن وجود ندارد. این پلان انباشته از رزالت وجفا، باید از ریشه خشک شود.
درکل تاریخ کج ومعوج و تراشیده از دروغ در افغانستان، هیچ عملیات مفید ساخت وساز در حوزۀ بامیان اجرایی نشده است. خصوصاً در 15 سال اخیر، بامیان را به تبعیت از یک برنامه سری، در انزوای کوه های لخت و اراضی ظالم زمستانی وبی ثمر نگهداشتند و رفتار مدنی و خود بسندۀ مردم را دلیلی بر تهور و زورگویی خویش تلقی کردند.