-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

قانونی هیچ گاه این چنین جسارت از خود نشان داده نمی تواند. هیچ کس دیگری از قانونی مشابه این حرکت را در موارد دیگر نیز ندیده است.

فهیم«رسا» دربرگه خویش تکه یی از کتاب خلیلزاد را نقل کرده بدین شرح:
 
قانونی از جایش پرید و به تهدید سوی من آمد. انگشتش را تکان می‌داد: 'خُب تو فکر می‌کنی فهیم بدمعاش است؟ من نشانت می‌دهم که بدمعاش اصلی کیست...'
"من بهش گفتم: تو فکر می‌کنی من از بیخ بته هستم؟ هر کاری که می‌کنی باید منطق داشته باشد."
ـــ خلیل‌زاد، نماینده