-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

پروژۀ کشانیدن مصرانۀ حکمتیار به میدان کشمکش جنگ وسیاست با جنجال طراحی شده در بارۀ گذرگاه «توتاپ» از یک دست اداره می شوند.  حکمتیار در زادگاه اش (کندز) باید جبهه بیاراید؛ و در استقامت سالنگ جنوبی، هزاره و تاجیک به جان هم بیفتند تا درموعد مقرر، لشکرهای مسلح پروان و پنجشیر فرصت پیدا نکنند که خود را برای کمک و دفاع از حکومت بلخ در برابر موج چند جانبه تعرض، به شمال برسانند. این عملیه از سوی هند وایران بی اثر می شود.