-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۱, جمعه

تاریخ با این مصالح نگاشته خواهد شد.

يك خاطره:
يكي از شب هاي سال ١٣٧١ را به ياد دارم كه نطاق تلويزيون افغانستان خانمي كه فعلاً اسم اش را فراموش كردم، زماني كه گلبدين حكمتيار را به عنوان صدراعظم افغانستان اعلام كرد، ناگهان بي حال شد و از چوكي اش پايين افتاد. نشرات قطع گرديد و بعد از گذشت چند دقيقه اي اين خانم با رنگ پريده و چهره ترسان دوباره به خواندن خبر ادامه داد.
اجمل بلوچزاده