-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۳, دوشنبه

نخستین و بی پیشینه ترین تحفه هند به ایران. 45 میلیون شیعه در هند زنده گی دارند و هند بزرگترین نفوس شیعه پس از ایران را دارد. شیعیان در هند هیچ گاه همانند سنی ها از آزادی های مذهبی و برگزاری گسترده مراسم ویژه به تناسب اهل تسنن برخوردار نبوده اند. در فصل جدید رابطه ایران- هند، این مسیر به غیر از مسیر تجارت و نبرد اقتصادی مشترک باز شده است.