------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

حالت اضطرار شکل می گیرد

قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل به دنبال اعلامیه اردو، اطلاعیه جداگانه پخش کرده است که درآن آمده است: با رعایت احکام قانون مکلف است تا امنیت و مصئونیت تظاهرات کنندگان را تامین نماید و از تمام مسئولین راه اندازی تظاهرات تقاضا مینماید طبق قانون از رفتن تظاهرات به خشونت، چور و چپاول، تخریب اماکن عامه المنفعه و از هر گونه بی نظمی جداً جلوگیری نموده در جریان تظاهرات با نیروهای امنیتی خویش همکاری همه جانبه نمایند. 
درصورت تخلف از موارد فوق با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.