-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

حالت اضطرار شکل می گیرد

قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل به دنبال اعلامیه اردو، اطلاعیه جداگانه پخش کرده است که درآن آمده است: با رعایت احکام قانون مکلف است تا امنیت و مصئونیت تظاهرات کنندگان را تامین نماید و از تمام مسئولین راه اندازی تظاهرات تقاضا مینماید طبق قانون از رفتن تظاهرات به خشونت، چور و چپاول، تخریب اماکن عامه المنفعه و از هر گونه بی نظمی جداً جلوگیری نموده در جریان تظاهرات با نیروهای امنیتی خویش همکاری همه جانبه نمایند. 
درصورت تخلف از موارد فوق با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.