-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه


تئوری های اطلاعاتی در هفته های پسین بیانگر آن اند که جالب ترین سناریویی که هرگز به تحریر درنیامده، در صحنۀ حال اجرا شدن است. تماس ها و مشوره های بین ایران و امریکا برسر افغانستان به نتایجی شگفت انگیز نزدیک شده است. در تبادل نظر بین ایران و امریکا، امکان انزوای بیشتر پاکستان مورد بحث بوده است. اکنون تفاهم و مشورت بر سر گفت و گوی شش جانبه گرم شده است.