-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۶, چهارشنبه

جنگ با پاکستان به نفع ماست.

زبیر «هجران»


با تمام نفرتی که از جنگ دارم، جنگ رو در رو در تورخم را به نفع مردم مان میدانم؛ ما خواهی نخواهی در جریان جنگ نیابتی با پاکستان هستیم و سالهاست که از این ناحیه رنج میبریم و شهید و زخمی می دهیم پس بهتر است این جنگ بجای آنکه در شهرهای ما باشد و دشمن ناشناخته باقی بماند بهتر است رو در رو با پاکستانی ها باشد. یاد ما باشد که اگر جنگ در یک نقطه و میان دو کشور باشد هزار مرتبه خوبتر و با آبرو تر از جنگ داخلی است. من به این باورم که اگر این جنگ ادامه پیدا کند باعث به میان آمدن وحدت میان اقوام، امنیت بهتر در دیگر شهرها و بلند رفتن روحیه ملی در میان شهروندان افغانستان خواهد شد. والسلام