-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه

جمجمه بعضی ها مثل همان جمجمه یی است که عصای موسی اصلن به آن فرو نمی رفت. از روزگار اصلن نمی آموزند و در «غندی خیر» به کار فتح الفتوح مشغول اند. فقط یاد دارند  دیدگاه نسبت به مسایل تاریخی یک کشور را با قیاس های فردی یکی  پندارند.  اگر آدم شانه بند کند می تواند برای همه چیز تابوت بسازد؛ مگر این تابوت فقط در مغز خودش به عنوان یک مواقعیت (آن هم مجازی) می تواند وجود داشته باشد وشامل یک گستره بزرگ فکری نمی شود.