-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۲, شنبه

جعفر «رسولی» نویسنده و دپلومات نوشت:

دعوای ذوالفقار امید و ممتاز را در تلویزیون 1 دیدم. هر دو اصرار می کردند که میراث جهاد به آنها می رسند. مشکل این است که "جهاد" در اساس یک اشتباه بود. بعد از شکست یا خروج شوروی، افغانستان در زیر سلطه ی پاکستان قرار گرفت. کدام منطق حکم می کند که سلطه ی پاکستان بر افغانستان شرافتمندانه تر از سلطه ی شوروی بود. 
اکثر مردم در افغانستان از اعتراف به اشتباه خود یا پیشینیان خود خوف دارند. اما در غرب بر عکس است. مردم آمریکا تقریباً بدون استثناء جنگ ویتنام را اشتباه می گویند. جنگ عراق را نیز اکثریت اشتباه می خوانند. 
بهتر است که این ضعف فرهنگی را اصلاح کنیم.