-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۴, دوشنبه

جنگ درتورخم، ناگهانی نیست؛ بخشی تازه یی از یک پروسه است. خلیلزاد عضو ارشد جمهوری خواهان نیز در روزهای اخیر علیه پاکستان فعال شده بود و نارندرا مودی نیز در امریکا، همان نکاتی را تکرار کرد که در کابل گفته بود. موضع گیری شورای امنیت ملی دولت کابل درین رابطه نیز، لحن کاملن متغییر دارد با آن ادبیاتی که طی پانزده سال با آن آشنا بوده ایم. 
درین جنگ افغانستان هیچ چیزی برای باختن ندارد؛ اما منازعه مستقیم به دراز بکشد، تجزیه جغرافی واقتصادی پاکستان حتمی است. امریکایی ها طرفدار ادامه این جنگ نیستند؛ مگر دریک دو راهۀ دشوار قرار دارند. وضع خیلی نسبت به گذشته متفاوت شده است.