-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۷, پنجشنبه

امریکا هرگز کمک به پاکستان را متوقف نمی کند؛ فقط جنبه نازو کرشمه به آن میدهد.

به گزارش اندین اکسپرس مجلس سنای امریکا پیش نویس سند اختیارات برای دفاع ملی امریکا را تصویب کرد که درآن کمک های مالی جدید به پاکستان به خاطر تلاش هایش در مبارزه علیه تروریزم مشروط اعلام شده است.  روزنامه دان چاپ پاکستان درین باره نوشته است که بازپرداخت هشت صد میلیون دالر تحت نام افزایش اختیارات امنیتی پاکستان، شامل شروط امریکا است. همچنان امریکا درسال 2015  بازپرداخت سه صد میلیون دالر به پاکستان را به  فشار بر گروه حقانی مشروط کرده بود.