-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۰, پنجشنبه

استاد سیاف در اعلامیه یی در ارتباط به کشتار ده ها پلیس دانشجو حکومت را به خاطر ادامه «پارت سازی وگروپ سازی» میان جناح های دولت انتقاد کرده و خواستار تغییر رفتار حکومت در برخورد با قضایای امنیتی شده و توصیه کرده است که با شورای حراست «مشورت» شود. مگر دولت غیر از جناح های شامل در پیمان نامه پنجاه پنجاه، میل مشورت با دیگران را ندارد.