-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

کابل برای زنان شکنجه گاه شده است.

پژمان «پژوهش» یادداشتی نوشت که دلم خیلی برایش سوخت. فقر فرهنگی بسیار وحشتناک است.


قبل از مردن به آرزوی دیرینه ام رسیدم خدایا سپاس !!!!

بعد از نقطه نقطه نقطه نوشت :
چرت زده یک قسمت راه ره پیاده آمدم همه از برکت رمضان توته شرافت شده بودند انگار همه آدمهای بد از روی زمین برچیده شده بودند .و من از اینکه به راحتی جاده هارا قدم بزنم و یکی مزاحمتم نکند توانستم به آرزوی دیرینه ام برسم .