-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه

«راه جوری» برای برکناری قوماندان نیروهای مرزی

قوماندان عمومی قوای سرحدی، دستور آتشباری علیه نیروهای پاکستان را صادر کرده بود.


بربنیاد اطلاع معتبر، قوماندان عمومی قوای سرحدی- دگر جنروال رؤفی- ناگهان به امضای رئیس جمهور بازنشسته شده است. روفی در جنگ اخیر بین نیروهای افغان و پاکستان در گذرگاه تورخم، قوماندۀ جنگ را صادر کرده بود. منابع اطلاع رسان می گویند که یک گروه خاص برضد وی «راه جوری» کرده و رئیس جمهور نیز بنا بر مصلحت هایی اعلام ناشده، بازنشسته شدن وی را منظور کرده است.
نکته غیرمعمول درین ماجرا آن است که جنرال روفی خودش ازین قضایا کاملن بی خبر بوده و زمانی از جریان مطلع شد که حکم رئیس جمهور را برایش تحویل دادند.
به نظر میرسد که حکومت سعی دارد تنش با پاکستان دو باره مشتعل نشود و برکناری روفی نوعیتدبیر سیاسی و حفظ ما تقدم است. نکته اساسی این است که دکترغنی در برخورد با «خط دیورند» در مقایسه با دیدگاه های سنتی سیاستگران، سنت گرایان قومی وناسیونالیست هایی که واقعیات موجود را از روی عواطف و علایق شخصی تعبیر می کنند؛ نگاه چاره جویانه و متفاوتی دارد. دکترغنی خواستار طولانی کردن قربانی ها و یک دنده گی های بی فایده به نام دیورند نیست. او میداند که شعارهای تقریبن هفتاد ساله به اندازه هفت مثقال مفاد برای افغانستان نداشته است.
دکترغنی به این نتیجه رسیده است که با فارمول های شکست خوردۀ قبلی و شعار های دهن پرکن، نمی توان خط مرز بین المللی را شکست و به دریای اتک رسید. او همچنان مدلل است که جامعه بین المللی ازین دعوا های سرپلوان حمایت نکرده و در آینده نیز نخواهد کرد.
وقتی احمد شاه مسعود علیه پاکستان میجنگید؛ دیورند سالاران از طالب دفاع می کردند؛ حالا هم از روی ساده خیالی پروبال درآورده  گمان برده اند که پاکستان را امروز یا فردا آب خواهد برد. باید یک بنیاد واقعی مبارزه علیه پاکستان به وجود آید واین مسأله با جویدن لقمه مسموم «دیورند» ممکن نیست. اگر مبنای مبارزه با پاکستان، نه تروریزم بلکه دیورند باشد؛ همه چیز مثل گذشته با صفر ضرب میخورد.