-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

اسلحۀ مرگبار «آب مسموم» علیه پاکستان استعمال شود.

پاکستان برای نخستین بار در تاریخ خویش دربرخورد با افغانستان سراسیمه شده است.


انجنیر رحمت الله «نبیل» رئیس سازمان امنیت ملی در دورۀ حامد کرزی در واکنش به جرقۀ جنگ گرم و مستقیم بین افغانستان و پاکستان در دهانۀ «تورخم» به پاکستان هشدار داده و ابراز نظر کرده است که «دشمن افغانستان نقاط ضعف فراوان دارد.»

درحالی که قرار گزارش های غیررسانه یی، سفربری اردوی پاکستان به سوی مرزها با افغانستان آغاز شده و امکان درگیری های بیشتر قوی است. برخی حلقات سیاسی و رسانه یی پاکستان به این نتیجه رسیده اند که شماری از قدرت ها تصمیم دارند که پاکستان را به جنگ مستقیم با افغانستان بکشانند. درین پلان دو محاسبه وجود دارد. درجنگ مستقیم، افغانستان به تناسب پاکستان چیزی را از دست نمیدهد؛ برعکس، کشیدن پای اردوی پاکستان در منجلاب جنگ چریکی و بی نظم درافغانستان، شکست پاکستان رقم میخورد. مورد سوم این است که اردوی پاکستان همانند شوروی، توان استقامت درکوهستانات افغانستان را حتی برای یکسال ندارد.
گذشته ازین، پاکستان دربرابر ضربات جنگ از استقامت افغانستان همان گونه که انجنیر نبیل اشاره کرده، بسیار آسیب پذیر است. دانشگاه ها، تأسیسات برق و نیروگاه های انرژی به ویژه – گاز- نقاط عمده هدف «عملیاتی» اند. این تأسیسات مثل کف دست اند یا در صحرا ها موقعیت دارند. درین میان مدهش ترین اسلحه، دریای جاری و توقف ناپذیر از افغانستان به سوی پاکستان است. زهری سازی و ریختن چند تن مواد سمی مرگبار در فواصل هر پنج ساعت، سبب می شود که تمامی کشتزار های پاکستان در ظرف یک ماه، تباه شده و ذخایر آب آشامیدنی در بسیاری مناطق، خطرات مرگ و بربادی را در بین جمیعت و بسترهای کشاورزی آن کشور شایع می کند.
هیچ شرط نیست که دولت این عملیات مسموم را رهبری و اجرا کند؛ آنانی که خانواده ها و بسته گان شان به تعداد هزاران هزار از اثر کشتار طالب و انتحاری ها از بین رفته اند؛ قادر اند به مصرف کم، این جنگ خاموش را آغاز کنند. مردم درین جنگ، سوژه اصلی اند.
از سال ها تا کنون، ایستگاه های عملیاتی امنیت ملی به شکل «فعال»، «نیمه فعال» و احتیاطی در نزدیکی های سکو زیربنایی پاکستان تأسیس شده اند. ای اس آی، بارها درین باره اشاراتی داشته است. اکنون پاکستان بیش از هر زمان دیگر، از آدرس افغانستان احساس خطر می کند. با این حال، آن ها هنوز هم دست باز دارند که هر نقطه کابل را بزنند. بنا برین، سازمان های ضد عملیاتی امنیت ملی، سهل می توانند از سلاح هولناک و ارزانِ آب زهری علیه دشمن استفاده کنند. این اسلحه صد برابر ویرانگر تر از انتحاری هایی است که آن ها به کابل و سراسر افغانستان می فرستند. اسلحه آب زهری یگانه عاملی است که فقط افغانستان به طور انحصاری علیه پاکستان در اختیار دارد.