-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه


اطلاعات نارندرا مودی از تاریخ فرهنگی و مشاهیر عرفانی حوزه هرات ظاهرن بیشتر از همان دو صد نفری بود که در محضر رئیس جمهور ها نشسته بودند. چند مولوی ساخت مدرسه های کراچی واکوره ختک نیز چنبر زده بودند که در باب آن چه مودی  می گفت کمترین آگاهی نداشتند. سخنرانی دکترغنی کنده و گسیخته و مشق ناشده بود. چرا مودی آن چنان مدیریت شده، همه را به حیرت اندر کرد؟
دلیلش این است که یادداشت های کوتاه مودی چکیده یی از متن پژوهشی بود که از سوی اداره خاص اطلاعات هند تهیه شده بود که در آن زبده ترین چهره های فرهنگی و کارشناسان تاریخ حضور میداشته باشند.