-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۰, پنجشنبه

تفکر تقسیم قدرت به اندازه عمر افغانستان است.

از خاطرات جنرال میراحمد «مولایی»، جلد اول صفحه 225«بعد ازین تاریخ الی 29 ثور دو مراتبه نماینده از طرف پسرسقاو که عبارت از عبدالطیف کورتی و علیشاه خان باشد، به گردیز و سجنک رفت و آمد کرده اند. از جمله پیغام های شفاهی یکی این بود که سلطنت را پِشک می اندازیم؛ اگر پِشک سپه سالار ( منظورنادرخان است) برآمد، او پادشاه باشد و پسر سقاو صدراعظم و اگر پِشک سقاو برآمد؛ او پادشاه و سپه سالار صدراعظم باشد.