-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه

زیبا ترین عصیان عبدالمنان «شیوای شرق»

 ترا به گنبد خالي كله ات سوگند كه عبادت جار زدن و چيغ زدن نيست!

او برادر !! 
همه مسلمانيم و مؤمن به خدا! اما اينكه تو تمام شب در يك بلندگو از سر شب تا پايان الهم اسلك مي گويي، و صدأت را در يك كيلو متري مي شنوم، مردم را أذيت مي كني! مزاحمت مي كني و خودت را مورد نفرت قرار مي دهي تا دوستي! قابل قبول نيست.
ايت الله هستي! مولوي هستي و سرانجام هر مزاحمي كه هستي، ترا به گنبد خالي كله ات سوگند كه عبادت جار زدن و چيغ زدن نيست! خداوند بزرگ شنوا و داناست در درون سينه ات، نيايش كني، او مي شنود. 
از اين صداي أذيت كند برادر من دست بردار تا أز من سه كيلو متري نفرين ات نكنم!!!