-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه

حکمتیار و تئوری عقب نشینی امریکا به پاکستان

حکمتیار آخرین ورقی است که میدان انداخته می شود.


جناب اکرام «اندیشمند» نوشته است: از پرداخت ماهانۀ شش تا ده ملیون دالر توسط عربستان سعودی به گلب الدین حکمتیار سخن می رود که پس از امضای توافقنامۀ صلح در روزهای آینده وارد کابل می شود. 
این گزارش بنا به حواله چند مرجع، درست است. حکمتیار قبلن داوطلبانه از فعالیت کمپنی بسیج جنگجویان به جنگ یمن و بحرین به سعودی ها اطمینان داده بود. حکمتیار بخشی از پروژه نیمه تمام داعش است که در شمال، توان گسترش در مناطق بومی را از دست داده است. داعش به دلیل محرومیت از اعتبار بومی، به وسیلۀ نیروهای مخفی هند- ایران در شرق و شمال زمینگیر شد.
پروژه حکمتیار آخرین ورقی است که از سوی متحدان منطقه یی امریکا به میدان افگنده می شود. هنوز نیامده که کشتارها و گروگانگیری ها در شمال سریالی شده اند. اما خیلی دیرشده است. امریکا با قدرت های بزرگ آسیایی درافتاده و عربستان، اصلن مدیریتی در جنگ منطقه یی ندارد. قطعه در جایی انداخته می شود که پیشاپیش، این میدان ریزرف شده و هر هزینه یی که برای اثبات این قطعه به میدان گذاشته می شود؛ هدر میرود.

پوشش اردوگاه بزرگ عملیاتی تحت مدیریت ایران و هند درافغانستان، به خصوص درشمال، ابتکارعمل از پاکستان وامریکا جمع عربستان را گرفته است. این واقعیت دیگر اگرومگر ندارد. معاهده تاریخی «چاه بهار» تحولی کارتمام به شمار میرود.

 عربستان فقط با پول بازی می کند؛ درحالی که جنگ یمن را با آن همه زراد خانه های مهیب وفراتر از قیاس، برنده نشده ودرسوریه شکست خورده است. به تازه گی، تئوری های غیررسمی از اضطراب امریکایی ها در افغانستان خبر داده اند. نکات عمده این تئوری ها آن است که محاسبات غرب به ویژه امریکا، اکنون بازهم بر احتمال خروج از افغانستان و عقب نشینی به پاکستان متمرکز است.
هند وایران، درتفاهم نرم با امریکا، مدیریت آب و اقتصاد افغانستان را کلید حل بحران کشور تشخیص داده اند؛ اما چون دقیق بنگریم، هند وایران، در فاز بعدی، بر متوقف کردن عربستان، پاکستان وامریکا در افغانستان سرمایه گزاری کرده اند. حکمتیار دیرهنگام وارد گود شده و دربهترین حالت فقط قادر است بی نظمی کوتاه مدت به وجود بیاورد. اگر این پروژه نیز به سرنوشت پروژه های قبلی پیوند بخورد، امریکا درموقعیت دشواری قرار خواهد گرفت و بیش ازین توان رزمیدن مستقیم در حالت محاصره از چهارطرف را ندارد.
نشانه های واضح حکایه دارند که این بار عربستان ( امپراتور کاغذی طلاپرستان) باید در مرداب افغانستان فرو برود؛ با این تفاوت که آن ها صرفن با پول میجنگند؛ درحالی که اقتصاد وقدرت سبوتاژی هندی و ضربات کارتمام عملیاتی ایرانی ها برای بلعیدن امکانات بشری و اقتصادی آنان درصحنه حضور دارند.