-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه

بیست اشتباه دریک گزارش رادیو «صدای آشنا»

همین رادیو همه روزه سرگرم انتشار بحث ها و گزارش ها در بارۀ نیاز افغانستان به «شایسته سالاری» است  و فقدان ارادۀ سیاسی درکابل در امر سپردن «کار به اهل کار» را انتقاد می کند.رادیو صدای آشنا، متأسفانه اغلب گزارش های «بخش دری» خود را با کمترین دقت و سلاست به میلیون ها شنونده پیشکش می کند. نام امریکا درمقام معیار، مدیریت و نظارت مسئولانه ، دنیا را پُر کرده؛ اما خبرگزاری رسمی «دری» آن مانند «کاسۀ چینی صدا می کند وخود صفت خویش ادا می کند.» مدیران امریکایی رادیو شاید مطلع نیستند که بخش تبلیغات رسمی شعبه افغانستان به چه حال و روز افتاده است. 

برش هایی از یک گزارش دست و پا شکسته و از منظر لغزش های نوشتاری و دستوری- تأسف بار- رادیو صدای آشنا را درین جا بدون ذکر نام گزارش نویس به رسم «مشت نمونه خروار» می آورم. این جماعت، «دری» گفته قریب است فروکاستی ارزش های پایه یی زبان فردوسی و مولانا وصد ها اندیشه ورز دیگر را از گلوی امریکا، به خرج امریکا و به مسئولیت امریکا رسمیت بدهند. این ها گمان برده اند که اگر زبان را به زباله هم تبدیل کنند، کسی دست شان را نمی گیرد.
گزارش را یک بار مرورکنید. درصورتی که اصلاحاتی رونما نشود، گزینۀ ارسال یک نامه اعتراضی به زبان انگلیسی عنوانی فرد اول رادیو مطرح خواهد شد. 

افغانستان، نکته تمرکز سخنرانی مودی در کانگرس امریکا
جوزا 20, 1395
دربخشی گزارش چنین میخوانیم:
مودی گفت "بسیاری شما به این اعتقاد استید که یک هند قوی و مرفع، منافع استراتیژیک ایالات متحده  (؟)  تامین می کند. بیاید با هم کار کنیم و از طریق آن، مفکوره های مشترک خود را به همکاری های عملی مبدل کنیم. هیچ شکی وجود ندارد که رشد این روابط به نفع هر دو ملت تمام خواهد شد.
آقای مودی گفت "مردم افغانستان به گونۀ طبیعی درک می کنند که امریکا برای آنان قربانی داده و آنها (؟) کمک کرده تا از زندگی بهتر برخوردار شوند. اما سهمگیری شما در قسمت امن نگهداشتن منطقه، به صورت فراگیر مورد تحسین قرار گرفته است. هند به نوبۀ خود کمک های زیادی برای دوستان در افغانستان کرده است."
مودی گفت "بازسازی یک افغانستان مرفع، با ثبات و صلح آمیز از جمله اهداف مشترک ما است."
آقای مودی تاکید کرد دهشت افگنی تهدید (؟) برای منطقه و جهان است و پدیده (؟) است که در افغانستان محصور نیست و دو کشور امریکا و هند (...) یکجا در مقابل گروه های دهشت افگنی مبارزه کنند.
صدراعظم هند دهشت افگنی را به مثابۀ سایه ای خطاب کرد که در سراسر جهان گسترش پیدا کرده است، اما بدون ذکر نام پاکستان، آقای مودی !!! گفت که دهشت افگنان در آن کشور پناهگاه امن داده می شوند.
نرندرا مودی گفت "دهشت افگنی به مثابۀ سایه ای است که در سراسر جهان سایه افگنده است، (تکراربی جا)  اما این پدیده در همسایگی هند، (؟) پناهگاه امن داده می شود. از اعضا (؟) کانگرس ایالات متحده می خواهد (؟) تا پیام واضح به کسانی فرستد که با استفاده از ترویج دهشت افگنی، خواهان دست آورد سیاسی است.(!!)
صدراعظم هند گفت که قطع پاداش به کشوریکه از دهشت افگنی حمایت می کند، می تواند به مثابۀ اولین گام در راستای مبارزه بر ضد کشور های حامی دهشت افگنی است!!! تا در مقابل اعمال شان، حسابده شوند.!!!
آقای کوگلمن "فکر می کنم که نزدیکی میان ایالات متحده و هند، تضیعف روابط میان ایالات متحده و پاکستان را اجتناب نا پذیر می کند. با آنهم فکر می کنم که ایالات متحده خواهان روابط موثر با پاکستان داشته باشد!!!، اما روابط با پاکستان مثل گذشته استراتیژیک نخواهد بود و دلیل آن بسیار ساده است. هر زمانیکه ایالات متحده جنگ فعال خود را در افغانستان خاتمه بدهد، دیگر به کمک پاکستان نیاز نخواهد داشت با با آن کشور روابط عمیق داشته باشد."
آقای مودی تاکید کرد که مبارزه بر ضد دهشت افگنی (؟) نمی توان فقط و فقط از طریق دیپلوماسی حل کرد، بلکه این مبارزه مستلزم استخبارات نظامی است.